Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld de woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Als behandelaar ben ik gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van de behandelaar hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Privacybeleid

Hier vindt u precies welke gegevens ik noteer en waarvoor ik uw gegevens gebruik.
Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Gegevens zorgverlener

Madelèn Vernooij, MSc

Acupuncturist/fysiotherapeut

Zorgverlenersnummer: 90025303

Postadres: Jule Stynestraat 64, 3543 DS Utrecht

Doel gegevensvastlegging:

 • Acupunctuurbehandeling
  •Verwijzing
  •(financiele) administratie, maken van afspraken
  •Innen van consultkosten, facturering t.b.v. cliënt
  •Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in uw dossier:• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens
• medische gegevens
• relevante zaken m.b.t. seksualiteit (in overleg)
• relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
• contactgegevens van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar
• naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van ouders

Bewaartermijn dossier:
• 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
• om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
• voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van je therapeut;
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
• geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.
Indien ik als uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, vraag ik om uw toestemming.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:
• naam, adres, woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• prestatiecode
• de kosten van het consult

Uw rechten:
• bij de intake vragen wij u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
• uw toestemming komt in het dossier;
• er worden niet meer gegevens genoteerd dan voor het omschreven doel nodig is;
• u heeft het recht op intrekking van verleende toestemming;
• u heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);
• u heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met uw persoons-gegevens omga bij de therapeut en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
• u wordt gewezen op ons privacybeleid en waar u deze kunt vinden.